KOALICE SPOLU
PRO ČERADICE, MORAVANSKÝ, MORAVANY, PLATĚNICE, TUROV

Vážení spo­lu­ob­ča­né,

sva­zek obcí Čeradice, Moravanský, Moravany, Platěnice a Turov může svým oby­va­te­lům hod­ně nabíd­nout. Cílem naší Koalice je ten­to poten­ci­ál vyu­žít na maxi­mum. Dobrá doprav­ní dostup­nost a občan­ská vyba­ve­nost, aktiv­ní ale záro­veň klid­né mís­to pro život jak pro rodi­ny s dět­mi, tak pro oby­va­te­le střed­ní­ho i důcho­do­vé­ho věku. Udržovaná mís­ta pro spo­leč­né zájmy a setká­vá­ní. To je jen zlo­mek cílů, kte­ré Vám v našem pro­gra­mu představujeme.

Naše kan­di­dát­ka je výsled­kem spo­je­ní lidí, kte­ří tyto cíle aktiv­ně podporují.

Podílejte se na roz­vo­ji našich obcí a vytvoř­te spo­leč­ně s námi pří­jem­né mís­to pro život.

Přijďte k vol­bám 23. a 24. září 2022 a vol­te Koalici SPOLU pro Čeradice, Moravanský, Moravany, Platěnice a Turov.

Děkujeme!

Program

 

1. Školy

 • zlep­še­ní komu­ni­ka­ce mezi ško­lou a rodi­či žáků, vyu­ži­tí stá­va­jí­cí­ho webo­vé­ho por­tá­lu ZŠ i pro MŠ
  Zavedeme infor­mač­ní sys­tém, kte­rý se pou­ží­vá na ZŠ i do mateř­ské školky.
 • roz­ší­ře­ní kapa­ci­ty mateř­ské školy
  Přestěhováním ordi­na­ce dět­ské­ho léka­ře do sou­kro­mých pro­stor vznik­ne nevy­u­ži­tý pro­stor. Pokud to bude tech­nic­ky pro­ve­di­tel­né, vyu­ži­je­me jej pro zří­ze­ní nové­ho oddě­le­ní MŠ.
 • moder­ni­za­ce 1. stup­ně základ­ní školy
  Po dese­ti­le­tích bez výraz­něj­ších změn je nut­ná rekon­struk­ce a moder­ni­za­ce inte­ri­é­ru. Je tře­ba rekon­stru­o­vat soci­ál­ní zaří­ze­ní, zří­dit prak­tic­ké díl­ny, moder­ni­zo­vat vyba­ve­ní uče­ben (např. “smart tabu­le” a dal­ší). V pří­pa­dě potře­by bude­me řešit potře­by roz­ší­ře­ní kapa­ci­ty ZŠ.

2. Kultura a sport v obcích

 • pod­po­ra míst­ních spol­ků a organizací
  Především bude­me nadá­le pod­po­ro­vat aktiv­ně fun­gu­jí­cí míst­ní spol­ky a sdru­že­ní, moti­vo­vat je a pomá­hat s pořá­dá­ním kul­tur­ních a spo­le­čen­ských akcí.
 • orga­ni­za­ce více kul­tur­ních a spo­le­čen­ských akcí v obcích, vyu­ži­tí sálu Moravanského domu
  Budeme se maxi­mál­ně sna­žit vyu­žít Moravanský Dům k pořá­dá­ní růz­no­ro­dých akcí – hudeb­ní a diva­del­ní vystou­pe­ní, ple­sy, bály, tema­tic­ké před­náš­ky, gastro­no­mic­ké akce a dal­ší. Chtěli bychom také obno­vit tra­dič­ní akce jako je např. maso­pust, roz­svě­ce­ní vánoč­ní­ho stro­mu, vánoč­ní zpí­vá­ní dětí v kos­te­le a další.

3. Pozemní komunikace

 • vymá­há­ní dodr­žo­vá­ní rych­los­ti na míst­ních komu­ni­ka­cích, obzvlášť v mís­tech zvý­še­né­ho pohy­bu dětí
  Instalujeme radar k měře­ní rych­los­ti v uli­ci Komenského v úseku v oko­lí ZŠ. Provedeme iden­ti­fi­ka­ci dal­ších nebez­peč­ných úse­ků a apli­ku­je­me odpo­ví­da­jí­cí opatření.
 • opra­va komu­ni­ka­cí v obcích za spo­lu­prá­ce s kra­jem včet­ně oprav sil­nic poško­ze­ných stav­bou D35
  Začneme vyví­jet tlak na kraj­ský úřad, aby se začal sta­rat o hava­rij­ní stav komu­ni­ka­cí v jeho vlast­nic­tví. Především uli­ce Na Obci a dále smě­rem na Moravanský a Dašice, část sil­ni­ce v Čeradicích – výjezd smě­rem na Uhersko, úse­ky hlav­ní sil­ni­ce v Turově – pří­jezd od Slepotic a výjezd směr Uhersko, sil­ni­ce Platěnice – Roveň. V nepo­sled­ní řadě bude­me usi­lo­vat o odkou­pe­ní uli­ce Cukrovarská, kte­rá je aktu­ál­ně v sou­kro­mém vlast­nic­tví spo­leč­nos­ti S‑FIRMA, s.r.o. a její kom­plet­ní opravu.


 • opra­vy chodníků
  Vybudujeme chod­ník v Turově. Budeme prů­běž­ně opra­vo­vat chod­ní­ky, kte­ré jsou v nej­hor­ším stavu:

 • výstav­ba cyk­los­te­zek a ste­zek pro pěší k pro­po­je­ní okol­ních obcí
  Za vyu­ži­tí dota­cí z EU bude­me budo­vat stez­ky, kte­rý­mi pro­po­jí­me okol­ní obce. Najdeme vhod­né tra­sy pro pro­po­je­ní Moravan, Slepotic, Turova. Dále bychom chtě­li pro­po­jit stezkou Moravany s Moravanským a napo­jit se na stezku mezi Kostěnicemi a Dašicemi.
 • roz­ší­ře­ní počtu par­ko­va­cích míst, zejmé­na u vla­ko­vé­ho nádraží
  Protože pod­po­ru­je­me ces­to­vá­ní hro­mad­nou dopra­vou, zre­kon­stru­u­je­me a hlav­ně roz­ší­ří­me par­ko­viš­tě u vla­ko­vé­ho nádra­ží a moder­ni­zu­je­me sto­ja­ny na kola.

4. Obecní majetek, správa obce a veřejný prostor

 • zří­ze­ní obec­ních tech­nic­kých služeb
  Zřídíme tech­nic­ké služ­by obce Moravany, čímž docí­lí­me kva­lit­něj­ší a efek­tiv­něj­ší sprá­vy veřej­né­ho pro­sto­ru, cit­li­věj­ší péče o veřej­nou zeleň, pře­de­vším o stro­my. Technické služ­by budou mít též na sta­rost údrž­bu obec­ní­ho majet­ku a nemo­vi­tos­tí. Zvážíme zave­de­ní míst­ních, čás­teč­ně samo­stat­ných pra­co­višť v Čeradicích, Platěnicích a Turově.
 • Senior cen­t­rum
  Vytvoříme pozi­ci stá­lé­ho správ­ce, kte­rý bude pře­de­vším včas odstra­ňo­vat záva­dy, udr­žo­vat budo­vy seni­or cen­t­ra. V pří­pa­dě vět­ších závad bude infor­mo­vat obec, kte­rá zajis­tí nápra­vu exter­ní fir­mou. Zajistíme odstí­ně­ní bytů smě­řu­jí­cích na jih. Považujeme za důle­ži­té pod­po­ro­vat aktiv­ní život seni­o­rů. Proto za při­spě­ní obce oby­va­te­lům, kte­ří pro­je­ví zájem umož­ní­me zří­dit si před­za­hrád­ky, nebo komu­nit­ní zahra­du. Zjistíme mož­nos­ti dokon­če­ní zahrad na stře­še seni­or cen­t­ra, kte­ré by slou­ži­ly oby­va­te­lům ve vyš­ších nad­zem­ních podlažích.
 • sní­že­ní ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti obec­ních budov
  Za pod­po­ry fon­dů EU insta­lu­je­me foto­vol­taic­ké elek­trár­ny a tepel­ná čer­pa­dla na všech­ny obec­ní budo­vy, kde to bude mož­né. Uspořené nákla­dy vyu­ži­je­me pro inves­ti­ce v obci.
 • zvý­še­ní počtu zase­dá­ní obec­ní­ho zastu­pi­tel­stva mini­mál­ně na 6 ročně
  Chceme akce­le­ro­vat roz­voj obce. Proto zvý­ší­me počet zase­dá­ní zastu­pi­tel­stva, abychom moh­li lépe a rych­le­ji koor­di­no­vat všech­ny pro­jek­ty. Chceme více zapo­jit všech­ny zastu­pi­te­le do dění v obci tak, aby nejen jed­na­li, ale i konali.
 • uvol­ně­ný místostarosta
  S před­cho­zím bodem sou­vi­sí i změ­na způ­so­bu výko­nu funk­ce mís­tosta­ros­ty. Aby se obec moh­la efek­tiv­ně roz­ví­jet, sám sta­ros­ta na to nemů­že sta­čit. Proto by měl i mís­tosta­ros­ta pra­co­vat pro obec na plný úvazek.
 • zlep­še­ní komu­ni­ka­ce obec­ní­ho úřa­du s obča­ny, digi­ta­li­za­ce obec­ní správy
  Občané mají prá­vo vědět, co se děje na obec­ním úřa­dě. Budeme lépe a čas­tě­ji infor­mo­vat veřej­nost o aktu­ál­ně řeše­ných pro­blé­mech, a to na soci­ál­ních sítích, webu obce a ve zpra­vo­da­ji. Zpřehledníme nedáv­no spuš­tě­né nové webo­vé strán­ky obce. Umožníme obča­nům ode­bí­rat hlá­še­ní míst­ní­ho roz­hla­su i for­mou sms a emailu.

5. Výstavba v obcích

 • rea­li­za­ce čis­tír­ny odpad­ních vod v Turově, řeše­ní čiš­tě­ní odpad­ních vod v obcích Čeradice a Moravanský
  Vyřešíme finan­co­vá­ní – dota­ci na výstav­bu a začne­me s realizací.
 • výstav­ba byto­vých domů v zóně Z21 smě­rem na Slepotice
  O podo­bě a způ­so­bu výstav­by se bude jednat.
 • zasí­ťo­vá­ní a pro­dej pozem­ků pro výstav­bu rodin­ných domů – zóna Z09 smě­rem na Platěnice
  Vytvoříme smys­lu­pl­ný kon­cept nové zástav­by, zbu­du­je­me komu­ni­ka­ce, zasí­ťu­je­me a osá­zí­me zele­ní. Parcely násled­ně nabíd­ne­me k prodeji.

Vize na následující roky

Náš pro­gram uve­de­ný výše obsa­hu­je jen ty nej­dů­le­ži­těj­ší cíle, kte­rých chce­me dosáh­nout v násle­du­jí­cím voleb­ním obdo­bí. Jedním voleb­ním obdo­bím to ale nekon­čí a my to víme.

Je to běh na dlou­hou trať. Víme to a s tím do toho jde­me. Věříme, že naše úsi­lí podpoříte.

Přečtěte si naše dlou­ho­do­bé cíle a plány:

Občanská vybavenost

 • Chceme, aby zde lidé nejen přespá­va­li, ale i žili. Proto se bude­me sna­žit při­lá­kat nové zaměst­na­va­te­le, kte­ří našim obča­nům poskyt­nou důstoj­né pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti a služ­by. Myslíme tím pře­de­vším služ­by, obcho­dy, řeme­sl­ní­ky, malé fir­my. Jsme pro­ti roz­ši­řo­vá­ní prů­mys­lo­vých zón.
 • Chybí nám tu, a to pře­de­vším seni­o­rům, lékár­na. Oslovíme pro­to pro­vo­zo­va­te­le léká­ren­ských řetěz­ců, zda­li by měli zájem v Moravanech otevřít poboč­ku a bude­me se maxi­mál­ně sna­žit jim vyjít vstříc.
 • Chybějí pro­dej­ny základ­ních potra­vin a potřeb v při­dru­že­ných obcích a dal­ší služ­by. Zjistíme, co přes­ně Vám v obcích chy­bí a Vaše potře­by vyře­ší­me. Rozhodneme o tom společně.

Komunikace

 • Silnice a chod­ní­ky, kte­ré potře­bu­jí opra­vit, zmi­ňu­je­me v pro­gra­mu. Navíc bude­me usi­lo­vat o zpře­hled­ně­ní kři­žo­vat­ky “U zrca­del”, nej­lé­pe for­mou kru­ho­vé­ho objezdu.
 • Za finanč­ní­ho při­spě­ní kra­je a fon­dů EU bychom rádi obno­vo­va­li ovoc­né ale­je podél hlav­ních pří­jez­do­vých sil­nic do obcí.

Veřejný prostor a životní prostředí

 • Duhové jeze­ro si po 20 letech zaslou­ží revi­ta­li­za­ci. Především obno­vu zarost­lých pís­či­tých plá­ží, zpev­ně­ní pří­stu­po­vých cest a lep­ší péči o trav­na­té plochy.
 • Údržba veřej­né zele­ně a sběr­ný dvůr pro­du­ku­jí vel­ké množ­ství bio­od­pa­du, za jehož likvi­da­ci obec vyna­klá­dá nema­lé pro­střed­ky. Zhodnotíme, zda by se obci vypla­ti­lo zří­dit vlast­ní kom­postár­nu, kde by se veš­ke­rý bio­od­pad zpra­co­vá­val a za zvý­hod­ně­nou cenu posky­to­val našim obča­nům ve for­mě vytří­dě­né­ho kompostu.
 • Je tře­ba výraz­ně zlep­šit péči o veřej­nou zeleň, pře­de­vším o stro­my. Příkladem je lipo­vá alej na návsi (Nám. Hrdinů), kte­rá akut­ně potře­bu­je zmla­dit a stro­my ošetřit.
 • Centrum obce, v těs­ném sou­sed­ství kos­te­la, hyzdí brown­field býva­lé­ho prů­mys­lo­vé­ho are­á­lu. Ten je v sou­kro­mém vlast­nic­tví a dále chát­rá. Jestli bude někdy na pro­dej a finanč­ní situ­a­ce obce to dovo­lí, odkou­pí­me jej a za finanč­ní pro­střed­ky z fon­dů EU jej zbou­rá­me a pře­de­vším zlik­vi­du­je­me živo­tu nebez­peč­nou eko­lo­gic­kou zátěž pod ním.
 • Oslovíme Povodí Labe za úče­lem rekul­ti­va­ce pro­sto­ru “U spla­vu” v Platěnicích – opra­va mola, sko­kan­ské­ho můst­ku a další.
 • Pro milov­ní­ky psů zku­sí­me najít loka­li­tu, kde by se dal zří­dit oplo­ce­ný výběh pro ven­če­ní a bylo zde dovo­le­no vol­né pobí­há­ní psů.
 • Obec vyna­klá­dá nema­lé pro­střed­ky na seká­ní trá­vy. Vyčleníme loka­li­ty, kte­ré se budou sekat pra­vi­del­ně, tak aby zde byl “ang­lic­ký tráv­ník” (v zástav­bě, podél cest a chod­ní­ků, v par­ku, čás­teč­ně v are­á­lu Duhového jeze­ra a v dal­ších loka­li­tách vyu­ží­va­ných oby­va­te­li k trá­ve­ní vol­né­ho času a rekre­a­ci) a na ty, kde se bude sekat pou­ze 2x roč­ně a zalo­ží se zde kvě­to­vé lou­ky. To bude mít tři důsled­ky: sní­že­ní nákla­dů na seče­ní, zlep­še­ní pod­mí­nek pro zadr­žo­vá­ní vody v kra­ji­ně a zlep­še­ní bio­di­ver­zi­ty a lokál­ní­ho mikroklimatu.
 • Občanům, kte­rým není lhos­tej­né pro­stře­dí, ve kte­rém žijí, chce­me umož­nit se více zapo­jit do péče o veřej­ný pro­stor. Ať už je to úklid odpad­ků podél cest, výsad­ba nových stro­mu, či okrašlo­vá­ní veřej­né­ho prostoru.

Kultura

 • Naši obec veli­ce čas­to navště­vu­jí pojízd­né pro­dej­ny potra­vin, pře­de­vším ovo­ce a zele­ni­ny. Toho bychom rádi vyu­ži­li a zača­li pra­vi­del­ně (např. jed­nou týd­ně) pořá­dat malé sezón­ní far­mář­ské trhy, kde by tito pro­dej­ci své zbo­ží nabí­ze­li. A navíc by zde moh­li i naši obča­né pro­dá­vat či navzá­jem smě­ňo­vat své výpěst­ky a pře­byt­ky ze sklizně.

Fungování a vedení obce

 • Všechny nás trá­pí str­mě ros­tou­cí ceny ener­gií. Obec prak­tic­ky nemá žád­né mož­nos­ti, aby tuto neleh­kou situ­a­ci obča­nům usnad­ni­la. Aktuálně je ale v pří­pra­vě legisla­ti­va, kte­rá obcím umož­ní zří­ze­ní sdru­že­ní obce a obča­nů, kte­ří vlast­ní foto­vol­taic­kou elek­trár­nu, a to za úče­lem zajiš­tě­ní výhod­něj­ších výkup­ních cen elektřiny.
 • Při posu­zo­vá­ní nabí­dek chce­me kro­mě nej­niž­ší ceny zohled­ňo­vat i este­tic­kou kva­li­tu, život­nost a pře­de­vším nákla­dy na údržbu.
 • V pří­pa­dě pro­jed­ná­vá­ní důle­ži­tých kro­ků, kte­ré budou mít vel­ký vliv na oby­va­te­le chce­me pořá­dat zase­dá­ní zastu­pi­tel­stva v soko­lov­ně a aktiv­ně na něj zvát veřejnost. 

Park a Moravanský Dům

 • Otevřením Moravanského domu se zvý­šil počet návštěv­ní­ků mora­van­ské­ho par­ku a tro­chu i jeho účel. Proto je tře­ba opra­vit ces­ty, zvý­šit počet lavi­ček a také pro­vést údrž­bu a opra­vu dět­ské­ho hřiště.
 • Je tře­ba upra­vit nedů­stoj­ný vstup do par­ku a na zahrád­ku restau­ra­ce, zabrá­nit zde par­ko­vá­ní auto­mo­bi­lů, kte­ré blo­ku­jí ces­tu pro návštěvníky.
 • Pokusíme se od Správy Železnic vykou­pit pozem­ky při­lé­ha­jí­cí k Moravanskému domu a ty vyu­žít pro roz­ší­ře­ní parku.

Digitalizace a informování veřejnosti

 • Budeme ana­ly­zo­vat, jak aktu­ál­ně fun­gu­jí webo­vé strán­ky obce a bude­me je při­způ­so­bo­vat tak, aby byly pro obča­ny pře­hled­něj­ší a lépe čitelné.
 • Obec vede již po sta­le­tí obec­ní kro­ni­ky. Ty jsou ovšem veřej­nos­ti těž­ko dostup­né. Proto bychom je rádi pře­ved­li do digi­tál­ní podo­by a zpřístup­ni­li na webu obce.
 • Chceme zlep­šit infor­mač­ní hod­no­tu a gra­fic­kou podo­bu Moravanského Zpravodaje. Použitím pro­fe­si­o­nál­ní saz­by, roz­dě­le­ním tex­tů do sloup­ců se znač­ně zvý­ší čitel­nost. Zavedením nových témat, jako např. infor­ma­ce o kul­tur­ních akcích v okol­ních obcích, rady zahrád­ká­řům a pře­de­vším infor­ma­ce o tom, co se aktu­ál­ně řeší na obec­ním úřa­dě se zvý­ší infor­mač­ní hodnota.

Kandidáti

Ondřej Mikulecký 39 let, tech­nik, Iveco ČR “Stále je co zlepšovat, poučit se z chyb a posunout se dál.”
Ing. Eduard Bakeš Ing. Eduard Bakeš 31 let, OSVČ, IT specialista “Chci, aby se tu všem obyvatelům našich obcí žilo ještě lépe.”
MUDr. Eva Vavřiníková MUDr. Eva Vavřiníková 30 let, lékařka “V obci se postarám nejen o zdravotní péči pro děti.”
Mgr. Iva Červená Mgr. Iva Červená 41 let, ředi­tel­ka VOŠ, uči­tel­ka na střed­ní zdra­vot­nic­ké škole “Vstřícná nekonfliktní komunikace s občany.”
Miroslava Hájková Miroslava Hájková 47 let, správ­ce spor­tov­ní haly “Chci pracovat, ne kritizovat.”
Mgr. Miloš Pospíšil Mgr. Miloš Pospíšil 34 let, firem­ní právník “Člověk nesmí nikdy ustrnout na jednom místě.”
Rostislav Hošek Rostislav Hošek 50 let, vedou­cí provozu “I v okolních obcích žijí lidé.”
Radka Křížová Radka Křížová 45 let, obchod­ní zástupce
Jakub Siegel Jakub Siegel 30 let, OSVČ, UI Designér “Rád se prosadím o bohatší kulturní vyžití pro všechny občany.”
Jan Janoušek Jan Janoušek 34 let, kon­struk­tér BOCO Pardubice “Mám rád historii, ale někdy je lepší dívat se do budoucnosti.”
Bc. Petra Pospíšilová Bc. Petra Pospíšilová 33 let, fyzioterapeutka “Ráda podpořím projekty pro pohybovou aktivitu a zlepšení fyzického zdraví od nejmenších po nejstarší.”
Bc. Karolína Bromová Bc. Karolína Bromová 30 let, účetní “Když chcete změnu, je potřeba přiložit ruku k dílu.”
Michal Hlavatý Michal Hlavatý 47 let, obchod­ní zástupce “Aby se naše obce staly atraktivním místem pro život v 21.století.”
Libor Brom 63 let, OSVČ
Adam Bédi 33 let, vedou­cí střediska